Dr. Sarah Kochik, OD   President  Email

Dr. Sarah Kochik, OD
President
Email

 Dr. Jazzi Junge, OD  President-Elect  Email

Dr. Jazzi Junge, OD
President-Elect
Email

  Dr. Melanie Mason, OD   Immediate Past President  Email

Dr. Melanie Mason, OD
Immediate Past President
Email Dr. Mika Moy, OD, FAAO  Trustee  Email

Dr. Mika Moy, OD, FAAO
Trustee
Email

 Dr. Monique Nguyen, OD  Secretary  Email

Dr. Monique Nguyen, OD
Secretary
Email

 Dr. Jen Fisher, OD  Treasurer  Email

Dr. Jen Fisher, OD
Treasurer
Email


 Ms. Val Esway Honorable Staff Email

Ms. Val Esway
Honorable Staff
Email